SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 16.2.2003

1. Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Antti Parkko avasi kokouksen.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkailijoiden valinta
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Parkko
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Hyvönen
c) Valittiin kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa: Tiina Holanti ja Ilpo Kopra
d) Valittiin kaksi (2) ääntenlaskijaa: Tiina Holanti ja Ilpo Kopra

4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Käsitellään ja vahvistetaan kerhon toimintakertomus vuodelta 2002
Kokouksen sihteeri luki vuoden 2002 toimintakertomuksen (liite 2) ääneen ja kokous hyväksyi sen sellaisenaan.

6. Käsitellään ja vahvistetaan kerhon tilinpäätös vuodelta 2002 sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto
Vuoden 2002 tuloslaskelma (liite 3) luettiin tilikirjasta, josta käy ilmi tilikauden 1.1.-31.12.2002 tuotot ja kulut, sekä tase 31.12.2002. Käytiin läpi myös suurimpia menoeriä tilikirjasta. Kokouksen sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4). Tilinpäätös vahvistettiin tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Kokous päätti myöntää tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti tilivelvollisille vastuuvapauden.

8. Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2003
Puheenjohtaja avasi keskustelun. Todettiin, että kerhon jäsenmaksua ei ole tarvetta korottaa. Jäsenmaksu vuodelle 2003 on siis varsinaisilta jäseniltä 15 euroa. Kokous päätti, että alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu on 5 euroa, jonka toivotaan kannustavan nk. kannatusjäsenten liittymistä kerhon jäseniksi.

9. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2003
a) Puheenjohtajaksi valittiin Antti Parkko.

b) Hallituksen jäseniksi valittiin sääntöjen edellyttämällä tavalla 8 jäsentä: (jatkavat) Teppo Kärki, Tiina Holanti, Ilpo Kopra, Tiina Hyvönen; (uudet) Kirsi Karvonen, Antti Lavonen, Ilkka Piiroinen ja Jouni Pyykki.
Nuorisojaoston johtajaksi valittiin Ilpo Kopra ja matkajaoksen johtajana jatkaa Timo Siekkinen.

c) Tilintarkastajiksi valittiin Juhani Jussilainen ja Markku Satama. Varatilintarkastajiksi valittiin Matti Tuominen ja Jukka Saarela.

10. Käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2003
Toimintasuunnitelma (liite 5) hyväksyttiin sellaisenaan.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2002 (liite 6). Päätettiin vastedes merkitä talvisäilytysmaksu varainhankintatuottoihin.

11. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
- Ennakoivan ajon kurssi toteutetaan 24.5. Yhteyshenkilönä toimii Jukka Saarela. Kurssin osallistumismaksuun 55 euroa ehdotettiin kerhon tukea 10-15 euroa. Asiasta tiedotetaan kerhokirjeessä. Kerho hakee kaupungilta kohdeavustusta maksamaansa osuuteen kurssin osallistumismaksusta.
- Puheenjohtaja valtuutettiin tilaamaan kerhotiloihin kaikkien käyttöön tuleva pyöränosturi. Malli, jossa on taittuva taso, hydraulinen jalkapumppu ja keskinostin maksaa toimituksineen 1085 euroa. Nosturi sijoitetaan pyörien korjausnurkkaan, imurin alle. Yksi väliseinä poistetaan, jotta työtilaa saadaan lisää. Nosturi pyritään saamaan toimintaan ennen ajokauden alkua.
- Kerho osallistuu edelleen vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. Antti Parkko toimii yhteyshenkilönä. Tiedotetaan kerhokirjeessä.
- Kerhon nettisivuilla on käyty ensimmäisen vuoden aikana yli 1500 kertaa, vieraskirjaa on käynyt kurkkaamassa yli 400 uteliasta. Jukka Saarela päivittää sivuja vielä vuoden 2003, mutta toivoisi jatkajan löytyvän seuraavana vuonna viimeistään. Myös jutut muiden kynästä ovat tervetulleita. Kerhon sähköposti osoite on hamsmk@luukku.com.
- Matkajaoksen johtaja Timo Siekkinen järjestää kerhotiloihin ”matkainfopisteen” kerhoajeluiden ja muun matkailun tiimoilta ja tueksi. Materiaalina tulisi olemaan mm. uusia 1:200 000 karttapohjia.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20